Hare Krishna Mantra

vande 'ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam sri-gurun vaisnavams ca
Ich erweise meine achtungsvollen Ehrerbietungen den wunderbaren Lotosfüßen meines spirituellen Meisters, sowie den anderen spirituellen Meistern und allen Vaishnavas,

sri-rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam tam sa-jivam
Sri Rupa Gosvami und seinem älteren Bruder Sanatana Gosvami und ihren anderen Gefährten wie Raghunata dasa Gosvami und Jiva Gosvami, 

sadvaitam savadhutam parijana-sahitam krsna-caitanya-devam
sowie Advaita Acarya, Avadhuta Sri Nitayananda Prabhu, Srivasa Thakura und allen anderen ihrer Gefährten, der Höchsten Persönlichkeit Gottes Sri Krishna Caitanya,

sri-rada-krsna-padan saha-gana-lalita-sri-visakhanvitams ca
den Lotosfüßen von Sri Radha-Krishna und auch Ihren Gefährtinnen wie Lalita und Visakha.

(jaya) sri krsna caitanya prabhu nityananda
Gepriesen sei Sri Krishna Caitanya, Sri Nityananda Prabhu,

sri advaita gadadhara srivasadi-gaura-bhakta-vrnda
Sri Advaita Acarya, Sri Gadadhara Pandita, Sri Srivasa Thakura und alle Geweihten Sri Caitanyas!

hare krsna hare krsna krsna krsna hare hare
hare rama hare rama rama rama hare hare

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare :-)

Zurück